Đại học Grands

Gây quỹ cho một mục đích giáo dục tốt

Đại học Heritage trao quyền cho một cộng đồng sinh viên đa văn hóa và hòa nhập để vượt qua các rào cản xã hội, văn hóa, kinh tế và địa lý hạn chế khả năng tiếp cận giáo dục đại học. Bắt nguồn từ quê hương của Quốc gia Yakama, Heritage bao trùm nền giáo dục lấy học sinh làm trung tâm chuyển đổi, trau dồi khả năng lãnh đạo và cam kết thúc đẩy một xã hội công bằng hơn.

Đại học Heritage đã cùng nhau theo dõi tiến độ và hiển thị tên các nhà tài trợ2019 trong buổi tối ảo kéo dài một giờ. Họ đã đạt được mục tiêu 700.000 đô la vào cuối giờ gây quỹ và khi họ tổng cộng tất cả các khoản đóng góp, họ đã huy động được 121% mục tiêu của mình.

Khách hàng

Nhóm thông tin chi tiết

Ngày

28 Tháng Tám 2019

Dịch vụ

Tình nguyện, Giáo dục

Chia sẻ trên

Đại học Heritage đã đạt được mục tiêu 700.000 đô la vào cuối giờ gây quỹ và họ đã huy động được 121% mục tiêu của mình.