Về Tin tức Gia nhập đội ngũ của chúng tôi Sự kiện Sự tiếp xúc

Góp

Góp

Nhờ sự hào phóng của các đối tác tài chính như bạn, AYC đã có thể cung cấp giáo dục, việc làm và các dịch vụ xã hội cho hàng ngàn thanh thiếu niên có nguy cơ trong hơn 30 năm. Cung cấp cho thanh niên những công cụ họ cần để thành công bằng cách đóng góp cho AYC ngay hôm nay.

$30:Nuôi một gia đình trong một tuần.
$100:Nuôi bốn gia đình trong một tuần.
$500:cho phép AYC đặt hàng 1,000 lbs thực phẩm từ Ngân hàng Thực phẩm LA.
$1000:nuôi gần 50 gia đình trong một tuần.