Về Tin tức Gia nhập đội ngũ của chúng tôi Sự kiện Sự tiếp xúc

Quyên góp Chương trình Thực phẩm Khẩn cấp

Quyên góp Chương trình Thực phẩm Khẩn cấp

$30: Nuôi một gia đình trong một tuần.
$100: Nuôi bốn gia đình trong một tuần.
$500: cho phép AYC đặt hàng 1,000 lbs thực phẩm từ Ngân hàng Thực phẩm LA.
$1000: nuôi gần 50 gia đình trong một tuần.